ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಶಾಖೆಗಳು

ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ
ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆ
ಚುನಾವಣೆ ಶಾಖೆ
ಪುರಸಭೆ ಶಾಖೆ
ಮುಜರಾಯಿ ಶಾಖೆ
ಗಣತಿ ಶಾಖೆ
ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಯ / ನ್ಯಾಯಾಧಿಕಾರಿಯ ಶಾಖೆ
ಇತರೆ ಶಾಖೆ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಕಾರ್ಯ

ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಷಯಗಳು
ಭೂ ಕಂದಾಯ
ಅಭಿವೃದ್ದಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
ಚುನಾವಣೆ
ಜನಗಣತಿ
ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತ ವಿಷಯ
ತುರ್ತು ಪರಿಹಾರ
ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ವಿಷಯಗಳು
ಉಳಿದಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು