ಯೋಜನೆಗಳು

ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ (ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.)

ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ (ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.) ಪ್ರಗತಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ (ಕೆ.ಎಲ್.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.ಎಸ್.)

ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ (ಕೆ.ಎಲ್.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.ಎಸ್.) ಪ್ರಗತಿ

ವಿಕೋಪ (ವಿಪತ್ತು) ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ

2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್./ ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್. ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ

ಬೆಳೆಹಾನಿ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿ ವಿವರ (ಇನ್ ಪುಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ 2013-14) :- 1. Bangarpet Taluk , 2. Kolar Taluk , 3. Malur Taluk , 4. Mulbagal Taluk

2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮನೆಹಾನಿ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿ ವಿವರ 1. Bangarpet Taluk , 2. Kolar Taluk , 3. Malur Taluk