ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು

1. ಕೋಲಾರ
2. ಮಾಲೂರು
3. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ
4. ಮುಳಬಾಗಿಲು
5. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ